Телефон за бесплатне позиве

0800/018-802

Саопштење за јавност

Поводом информација у вези са Пресудом Привредног апелационог суда бр. 7Пж 2449/2022 донете у судском поступку који је ЈКП Дирекција за јавни превоз града Ниша (Дирекција) водила против тужиоца, једног од превозника, Ћурдић доо, а које су се појавиле у јавности, на одређеним порталима, и које су презентоване врло паушално и без разумевања суштине и предмета наведеног спора, што је за последицу имало пласирање нетачних и непотпуних информација, Дирекција издаје следеће саопштење за јавност, уз осврт на предмет поменутог судског спора:

Наиме, у време трајања уговорног односа, односно приликом обављања градског и приградског превоза од стране превозника Ћурдић доо на основу Уговора о јавно-приватном партнерству у области пружања услуга у градском и приградском превозу путника на територији града Ниша од 25.02.2015. године (јавни уговор), уочене су бројне неправилности и грубо кршење уговорних одредби од стране Ћурдић доо: обављање превоза неадекватним возилима, која не одговарају возилима којима је Ћурдић доо конкурисао у поступку јавне набавке и које је био дужан да користи за обављање градског и приградског превоза путника у Нишу (а које је, према сазнањима Дирекције, одмах по закључењу јавног уговора користио за обављање градског превоза у Београду, уз наводе да су возила на поправци), обављање превоза возилима старије производње и слабијих карактеристика, пропуст да се одређени проценат возила замени возилима на природни гас ЦНГ у роковима предвиђеним јавним уговором, неправилности у раду возача и кондуктера, неодржани поласци у уговореном проценту и остале повреде уговорних обавеза, услед којих су грађани, као крајњи корисници услуге градског и приградског превоза, били оштећени, а квалитет превоза је био значајно умањен, што је све прописно документовано у складу са поступком предвиђеним јавним уговором.

Како је примарни циљ Дирекције да обезбеди квалитетан и ефикасан јавни превоз, што је од суштинског значаја за свакодневни живот наших суграђана, у складу са одредбама јавног уговора и правним могућностима предвиђеним за кршење одредби јавних уговора, Дирекција је превознику Ћурдић доо, у 2018. години, умањивала приходе у месецима у којима су утврђени пропусти и поступање супротно уговорним одредбама, како би се заштитила права корисника превоза и спречило даље опадање квалитета јавног превоза, а на тај начин Ћурдић доо обавезао да подигне квалитет услуге превоза на уговорени ниво. Конкретно, Дирекција је имала две могућности – да не санкционише Ћурдић доо за кршење уговорних обавеза и исплаћује укупан износ накнаде, без умањења за утврђене пропусте и недостатке и тако озакони и подржи противуговорно поступање Ћурдић доо, све на штету корисника превоза, или да предузме све што је Дирекцији на располагању у циљу заштите јавног интереса и примени уговорене санкције, што је у конкретном случају и урађено, али је, упркос свим напорима Дирекције, у предметном судском поступку, окончано на штету Дирекције и у крајњој линији на штету грађана и јавног интереса.

Овде је веома важно напоменути да је у првостепеном поступку, након закључења главне расправе, донета Пресуда 6П 424/2018 од 09.04.2019. године, којом је одбијен тужбени захтев Ћурдић доо, а у свему у складу са аргументацијом изнетом у току првостепеног поступка, да би тек након укидања предметне Пресуде од стране Привредног апелационог суда, донета предметна Пресуда бр. 7Пж 2449/2022 којом је усвојен тужбени захтев Ћурдић доо, а као кључни разлози за усвајање тужбе наведени су разлози формалне и процедуралне природе, без улажења у суштину самог спора и саме природе једног јавног уговора који има функцију заштите јавног интереса. Дирекција ће се свакако уздржати од коментарисања судских пресуда и начина и разлога за њихово доношење, већ ће наведено бити предмет посебних судских поступака, уколико исти буду покренути. Без обзира на наведено, имајући у виду наводе који су се појавили у јавности, Дирекција има дужност да грађане Ниша обавести да досуђени износ не представља додатни трошак на терет грађана, већ се ради о износу који би, да понашање и кршење уговорних обавеза Ћурдић доо није било санкционисано од стране Дирекције, свакако било исплаћено Ћурдић доо у нормалним околностима и ван судског поступка, и као такво планирано у буџету града Ниша као редовни трошак градског и приградског превоза у Нишу. Напротив, усвајањем тужбе Ћурдић доо, спречено је да град Ниш (па тиме и његови грађани) на име наплаћених умањења и пенала за кршење уговорних обавеза од стране Ћурдић доо, уштеде одређени износ платив несавесном превознику и исти искористе за даље улагање у подизање квалитета превоза у Нишу.

Користимо прилику да подсетимо грађане Ниша да је Привредни суд у Нишу заузео потпуно другачији став у судским поступцима које је Дирекција водила против превозника, Ниш експрес ад, а који су правноснажно окончани у корист Дирекције у току 2015. и 2017. године, а где су Привредни суд у Нишу и коначно Привредни апелациони суд, потврдили право Дирекције да, у складу са јавним уговором, примењује све санкције и пенале према превозницима и обрачунава уговорена умањења, како је уговорено, а управо са циљем заштите јавног интереса, што смо очекивали да ће бити случај и у предметном судском поступку.

Разумемо колико је нашим грађанима важно да имају поуздан и ефикасан јавни превоз, о чему се нарочито води рачуна приликом избора превозника и уговарања услова за обављање превоза. Иако смо суочени са овим изазовом, уверавамо вас да ћемо наставити на спровођењу и проналажењу најбољих решења за унапређење квалитета превоза у нашем граду. Управо како би се избегло пласирање нетачних и непроверених информација, позивамо све медије да, пре писања и заузимања става на тему пресуда у овом или било ком другом судском поступку, прегледају на хиљаде стране размењених током поступка и тек након сагледавања свих чињеница, потпуно и прецизно обавесте грађане о њиховим правима и обавезама са тим у вези.

Хвала на разумевању.

ЈКП Дирекција за јавни превоз Град аНиша

ГРАДСКИ И ПРИГРАДСКИ РЕД ВОЖЊЕ

уторак, 25. јун 2024.

Аутобуси у градском и приградском саобраћају данас возе по реду вожње.

Упутство за коришћење NiCard мобилне апликације

ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР
(CALL CENTAR)

Телефони за информације о реду вожње, приговоре, жалбе и сугестије на пружање услуга јавног превоза путника и понашање возног особља су:

018/505-656, 018/505-665 и 066/80-60-045

Телефони за бесплатне позиве у оквиру фиксне мреже за рекламације на опомене и доплатне карте:

Email: info@jgpnis.rs i callcentar@jgpnis.rs