Телефон за бесплатне позиве

0800/018-802

Легитимације за бесплатан превоз
ПРАВО НА БЕСПЛАТНУ ВОЖЊУ, БЕЗ ИЗДАТЕ ЛЕГИТИМАЦИЈЕ
Ко остварује право:

Лица до 7 година старости

ЛЕГИМАЦИЈА ЗА УЧЕНИКЕ ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА
Ко остварује право:

Ученици основних и средњих школа на територији града Ниша

Потребна документација:

Потврда из школе о редовном школовању за текућу школску годину, фотокопија личног документа или прве стране ђачке књижице, ђачка књижица на увид и фотографија у боји 2,5 х 3 цм

Цена издавања: 200,00 динара
ЛЕГИМАЦИЈА ЗА ЛИЦА СТАРИЈА ОД 70 ГОДИНА
Ко остварује право: 

Лица са навршених 70 година живота, са пребивалиштем на територији Града Ниша.

Потребна документација:

Право на бесплатну вожњу стичу добијањем легитимације на основу поднетог захтева и фотокопије личне карте уз подношење оригинала на увид, и фотографијe у боји 2,5 х 3 цм

Цена издавања: 200,00 динара
ЛЕГИМАЦИЈА ЗА ДОБРОВОЉНЕ ДАВАОЦИ КРВИ
Ко остварује право: 

Добровољни даваоци крви који су крв дали 50 и више пута за мушкарце односно четрдесет  пет и више пута за жене .

Потребна документација:

Решење надлежне управе о остваривању права на бесплатан превоз, фотокопија личне карте, лична карта на увид и фотографија у боји 2,5 х 3 цм

Напомена: захтев са доказима о постојању основа за остваривање права на бесплатан превоз (потврда здравствене установе надлежне за трансфузију крви) подноси се надлежној управи преко Градког услужног центра, односно услужних центара градских општина

Цена издавања: 200,00 динара
ЛЕГИМАЦИЈА ЗА ИНВАЛИДЕ
Ко остварује право:

А) Лица са утврђеном првом категоријом инвалидности, лица са утврђеним губитком или потпуним губитком радне способности и лица са утврђеним телесним оштећењем од 70 до 100%.

Б)  Ратни војни инвалиди и цивилни инвалиди рата од I до IV групе и минродопски војни инвалиди од I до IV групе

В)  Лица оболела од рака и са уграђеном стомом

Ц) Слепа и слеповида лица са пратиоцем са оштећењем вида од 70 и више процената ; лица умерено, теже,  виштеструко ометена у менталном развоју; лица оболела од аутизма са пратиоцем; лица оболела од дистрофије, лица оболела од параплегије, квадриплегије, хемиплегије, церебралне и дечје парализе и мултипле склерозе и сродних мишићних и неуромишићних обољења са пратиоцемлица са Дауновим синдромом са пратиоцем; глува и наглува лица са процентом оштећења слуха 70 и више процената са пратиоцем;

Д) Ученици са сметњама у развоју који похађају основне и средње школе за ученике са сметњама у развоју са пратиоцем

Е) Корисници услуга Центра за дневни боравак деце ,омладине и одраслих лица ментално ометених у развоју „Мара „ са пратиоцем

Ф) Особе са инвалидитетом које раде у заштитним радионицама за оспособљавање особа са инвалидитетом.

Потребна документација:

А) Решење фонда ПИО о степену инвалидности или о потпуном губитку радне способности,или решење ПИО фонда о степену телесног оштећења фотокопија личне карте, лична карта на увид и фотографија у боји 2,5 х 3 цм.

Б)  Решење о утврђивању својства ратног војног инвалида или цивилног инвалида рата степена инвалидности од I до IV групе, фотокопија личне карте, лична карта на увид и фотографија у боји 2,5 х 3 цм.

В) Уз захтев за остваривање права за бесплатан превоз као доказ прилаже се медицински документ о постојању наведене болести

Ц) Решење надлежне управе о остваривању права на бесплатан превоз особа са инвалидитетом , фотокопија личне карте, лична карта на увид и фотографија у боји 2,5 х 3 цм.

Напомена: захтев са доказима о постојању основа за остваривање права на бесплатан превоз особа са инвалидитетом (медицинска документација о постојању наведених болести) подноси се надлежној управи преко Градког услужног центра, односно услужних центара градских општина

Д) Решење надлежне управе о остваривању права на бесплатан превоз, фотокопија личне карте, лична карта на увид и фотографија у боји 2,5 х 3 цм.

Напомена: захтев са доказима о постојању основа за остваривање права на бесплатан превоз (потврда наведене школе о својству ученика те школе ) подноси се надлежној управи преко Градког услужног центра, односно услужних центара градских општина

Е) Медицински документ  о постојању болести и потврду о коришћењу  услуга центра „Мара“

Ф) Медицински документ о постојању  инвалидности  и потврда о заснованом радном односу у заштитној радионици

Цена издавања: 200,00 динара
ЛЕГИМАЦИЈА ЗА ПРАТИОЦА ИНВАЛИДНИХ ЛИЦА
Ко остварује право:

Пратиоци инвалидних лица са следећим инвалидитетом (слепа лица са пратиоцем  са оштећењем вида од 70 и више процената; лица умерено, теже, тешко и виштеструко ометена у менталном развоју; лица оболела од аутизма са пратиоцем; лица оболела од дистрофије, лица оболела од параплегије, квадриплегије, хемиплегије, церебралне и дечје парализе, мултипле склерозе и сродних мишићних и неуромишићних обољења са пратиоцем; лица са Дауновим синдромом са пратиоцем; глува и наглува лица са процентом оштећења слуха 70 и више процената са пратиоцем;  ученици са сметњама у развоју који похађају основне и средње школе за ученике са сметњама у развоју, са пратиоцем) имају право на бесплатан превоз и без присуства инвалидног лица са правом на пратиоца уз издавање посебне легитимације са роком важења од најдуже годину дана уколико испуњавају следеће услове:

·        да имају пребивалиште на територији града Ниша што доказују фотокопијом личне карте уз подношење оригинала на увид ,

·        да су у својству родитеља ,старатеља члана уже породице или хранитеља инвалидног лица са правом на пратиоца што доказују документацијом (Извод из књиге рођених Извод из књиге венчаних, Решење о старатењству Центра за социјални рад,Решење о неговатељству)

·        оверена изјава лица које има право на бесплатан превоз са  пратиоцем да је  то лице одређено за пратиоца,

·        да живи у заједничком  домаћинству са инвалидним лицем које има право на пратиоца ,

·        да инвалидно лице са правом на пратиоца поседује важећу и исправну  легитимацију што доказује копијом исте и подношење оригинала на увид.

Потребна документација:

Решење надлежне управе о остваривању права на бесплатан превоз пратиоца инвалидног лица , фотокопија личне карте, лична карта на увид и фотографија у боји 2,5 х 3 цм.

Напомена: захтев са доказима о постојању основа за остваривање права на бесплатан превоз подноси се надлежној управи преко Градког услужног центра, односно услужних центара градских општина

Цена издавања: 200,00 динара
ЛЕГИМАЦИЈА ЗА ТРУДНИЦЕ
Ко остварује право:

Труднице на територији града Ниша

Потребна документација:

Решење надлежне управе о остваривању права на бесплатан превоз трудница ,на увид лична карта  и фотографија у боји 2,5 х 3 цм

Напомена: захтев са доказима о постојању основа за остваривање права на бесплатан превоз (потврда доктора специјалисте о трудноћи и термину порођаја ) подноси се надлежној управи преко Градког услужног центра, односно услужних центара градских општина

Цена издавања: 200,00 динара
ЛЕГИМАЦИЈА ЗА ТРЕЋЕ ДЕТЕ
Ко остварује право:

Свако треће, четврто и наредно дете; дупли близанци, тројке и четворке (стиче право на бесплатан превоз од седме године до пунолетства).

Потребна документација:

Решење надлежне управе о остваривању права на бесплатан превоз и фотографија у боји 2,5 х 3 цм.

Напомена: захтев са доказима о постојању основа за остваривање права на бесплатан превоз (извод из матичне књиге рођених за свако дете и личне карте родитеља) подноси се надлежној управи преко Градког услужног центра, односно услужних центара градских општина

Цена издавања: 200,00 динара

НАПОМЕНА:

Избегла и интерно-расељена лица могу остварити своја права уколико припадају некој од наведених категорија и уколико имају боравиште на територији Града Ниша.

Потребна документација: фотокопија избегличке легитимације или легитимације интерно расељеног лица, фотокопија пријаве боравишта код ПУ у Нишу, као и документа потребна за издавање легитимације категорије којој припадају

ГРАДСКИ И ПРИГРАДСКИ РЕД ВОЖЊЕ

четвртак, 25. јул 2024.

Аутобуси у градском и приградском саобраћају данас возе по реду вожње.

Упутство за коришћење NiCard мобилне апликације

ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР
(CALL CENTAR)

Телефони за информације о реду вожње, приговоре, жалбе и сугестије на пружање услуга јавног превоза путника и понашање возног особља су:

018/505-656, 018/505-665 и 066/80-60-045

Телефони за бесплатне позиве у оквиру фиксне мреже за рекламације на опомене и доплатне карте:

Email: info@jgpnis.rs i callcentar@jgpnis.rs