Телефон за бесплатне позиве

0800/018-802

Правa и обавезе путника

ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ПУТНИКА

Одлуком о јавном градском и приградском превозу путника на територији Града Ниша предвиђена су следећа права и обавезе путника:

Члан 23

Путник за време вожње мора имати карту или исправу на основу које има право на превоз, и коју на захтев кондуктера или возача на линијама на којима је предвиђена продаја појединачних карата код возача или овлашћеног лица мора показати ради провере, односно контроле.

Члан 24

Ако путник који се затекне без возне карте или исправе не плати доплатну карту, издаје му се опомена за плаћање доплатне карте, коју може платити у року од 8 дана, а превоз му се прекида на првој следећој станици.

Лице овлашћено за контролу може да заустави и задржи возило на стајалишту, као и да позове комуналну полицију или полицију опште надлежности уколико путник не поступи по захтеву овлашћеног лица да напусти возило.

Возач је дужан да поступи по налогу лица овлашћеног за контролу и заустави возило док путник, не напусти возило.

На линијама на којима се продаја појединачних карата врши преко возача, возач је дужан да заустави возило док путник не купи карту или не покаже возну исправу, односно не напусти возило.

Путнику из става 1, овлашћено лице ће уручити опомену која садржи: податке о путнику (име, презиме, матични број и сл.), висину износа доплатне карте у складу са актом којим се утврђују цене превоза, линију јавног превоза, број и врсту возила, датум издавања, потпис, службени број овлашћеног лица и друге потребне елементе.

Члан 25

Уколико путник у року од осам дана не плати доплатну карту из члана 24. став 1. ове одлуке, стичу се услови за покретање поступка за наплату потраживања у складу са законом који регулише извршење и обезбеђење.

Уколико путник у року од три дана од дана издавања опомене достави Дирекцији на увид месечну или полумесечну карту или легитимацију за бесплатну вожњу, издату најмање дан раније пре извршене контроле, Дирекција може да поништи издату опомену путнику, на основу поднетог захтева за рекламацију.

Дирекција ће посебним Правилником прецизирати поступак решавања рекламација путника.

Члан 26

Овлашћено лице за вршење контроле у аутобусу дужно је да пре почетка контроле покаже службену легитимацију.

Овлашћено лице може привремено или трајно да одузме претплатну возну карту ако је путник бесправно користи.

Претплатна возна карта вратиће се путнику ако одмах плати возну и доплатну карту или у року од осам дана плати доплатну карту.

Члан 27

Путник има право да са истом возном картом настави започету вожњу другим аутобусом, у случају прекида саобраћаја или квара аутобуса.

Члан 28

Путник је дужан да ствари нађене у аутобусу и на аутобуском стајалишту преда возном особљу.

Уколико се власник нађене ствари не пронађе за време вожње, возно особље ће ствари предати одговарајућој служби превозника одмах по завршетку рада.

Превозник је дужан да нађене ствари у року од пет дана преда Дирекцији која се стара о чувању нађених ствари.

ПОНАШАЊЕ ПУТНИКА У ВОЗИЛУ

Члан 29.

Путницима је забрањено да:

 1. улазе у аутобус у напитом стању,
 2. уводе у аутобус животиње, осим паса водича уз помоћ којих се крећу особе са инвалидитетом, у смислу члана 4. и 8. Закона о кретању уз помоћ пса водича,
 3. уносе у аутобус оружје, осим лицима која су посебним прописима овлашћена за ношење оружја, (припадницима полиције и Војске Србије),
 4. уносе у аутобус ствари које могу повредити, оштетити, упрљати или узнемирити путнике или оштетити аутобус,
 5. уносе у аутобус запаљиве и експлозивне, односно опасне материје,
 6. узнемиравају виком, непристојним изразима и другим сличним поступцима,
 7. ометају возно особље у аутобусу у вршењу послова,
 8. бацају отпатке у аутобусу,
 9. користе радиодифузне и друге уређаје, изузев службених радио – станица,
 10. користе превоз са неисправном или неважећом возном исправом.

 

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 39.

Новчаном казном у износу од 50.000 динара казниће се предузеће, односно друго правно лице које обавља ову комуналну делатност, ако:

 1. возило којим се обавља превоз нема видна обележја у складу са чланом 19,
 2. у возилу којим обавља превоз нема електронски дисплеј или је исти неисправан (члан 20.).

За прекршаје из става 1 казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном казном у износу од 10.000 динара.

За прекршаје из става 1 казниће се предузетник новчаном казном у износу од 10.000 динара.

Новчаном казном у износу од 6.000 динара казниће се физичко лице за поступање супротно забранама из члана 29.

ГРАДСКИ И ПРИГРАДСКИ РЕД ВОЖЊЕ

уторак, 25. јун 2024.

Аутобуси у градском и приградском саобраћају данас возе по реду вожње.

Упутство за коришћење NiCard мобилне апликације

ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР
(CALL CENTAR)

Телефони за информације о реду вожње, приговоре, жалбе и сугестије на пружање услуга јавног превоза путника и понашање возног особља су:

018/505-656, 018/505-665 и 066/80-60-045

Телефони за бесплатне позиве у оквиру фиксне мреже за рекламације на опомене и доплатне карте:

Email: info@jgpnis.rs i callcentar@jgpnis.rs