ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ПУТНИКА

Одлуком о јавном градском и приградском превозу путника на територији Града Ниша предвиђена су следећа права и обавезе путника:

Члан 22

Путник за време вожње мора имати карту или исправу на основу које има право на превоз, и коју на захтев кондуктера или возача на линијама на којима је предвиђена продаја појединачних карата код возача или овлашћеног лица мора показати ради провере, односно контроле.

Члан 23

Ако путник који се затекне без возне карте или исправе не плати возну и доплатну карту, превоз му се прекида на првој следећој станици, а доплатну карту може да плати у року од осам дана.

Лице овлашћено за контролу може да заустави и задржи возило на стајалишту, као и да позове комуналну полицију или полицију опште надлежности уколико путник не поступи по захтеву овлашћеног лица да напусти возило.

Возач је дужан да поступи по налогу лица овлашћеног за контролу и заустави возило док путник, не напусти возило.

На линијама на којима се продаја појединачних карата врши преко возача, возач је дужан да заустави возило док путник не купи карту или не покаже возну исправу, односно не напусти возило.

Путнику из става 1, овлашћено лице ће уручити опомену која садржи: податке о путнику (име, презиме, матични број и сл.), висину износа доплатне карте у складу са актом којим се утврђују цене превоза, линију јавног превоза, број и врсту возила, датум издавања, потпис, службени број овлашћеног лица и друге потребне елементе.

Члан 24

Уколико путник у року од осам дана Дирекцији не достави доказ о плаћеној доплатној карти из члана 23. став 1, иста је дужна да, по истеку наведеног рока, одмах достави податке управи надлежној за инспекцијске послове односно одељењу комуналне полиције у циљу покретања прекршајног поступка.

Члан 25

Овлашћено лице за вршење контроле у аутобусу дужно је да пре почетка контроле покаже службену легитимацију.

Овлашћено лице може привремено или трајно да одузме претплатну возну карту ако је путник бесправно користи.

Претплатна возна карта вратиће се путнику ако одмах плати возну и доплатну карту или у року од осам дана плати доплатну карту.

Члан 26

Путник има право да са истом возном картом настави започету вожњу другим аутобусом, у случају прекида саобраћаја или квара аутобуса.

Члан 27

Путник је дужан да ствари нађене у аутобусу и на аутобуском стајалишту преда возном особљу.

Уколико се власник нађене ствари не пронађе за време вожње, возно особље ће ствари предати одговарајућој служби превозника одмах по завршетку рада.

Превозник је дужан да нађене ствари у року од пет дана преда Дирекцији која се стара о чувању нађених ствари.

Понашање путника у возилу

Члан 28

Путницима је забрањено да:

1. улазе у аутобус у напитом стању,

2. уводе у аутобус животиње,

3. уносе у аутобус оружје, осим лицима која су посебним прописима овлашћена за ношење оружја (припадницима полиције и Војске Србије),

4. уносе у аутобус ствари које могу повредити, оштетити, упрљати или узнемирити путнике или оштетити аутобус,

5. уносе у аутобус запаљиве и експлозивне, односно опасне материје,

6. узнемиравају виком, непристојним изразима и другим сличним поступцима,

7. ометају возно особље у аутобусу у вршењу послова,

8. бацају отпатке у аутобусу,

9. користе радиодифузне и друге уређаје, изузев службених радио-станица,

10. користе превоз са неисправном или неважећом возном исправом.

Возно особље је дужно да опомене путника који поступа противно одредбама става 1. овог члана.

Путник који и поред опомене врши забрањену радњу из става 1. овог члана удаљиће се из аутобуса.

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 37

Новчаном казном у износу од 5 000 до 30 000 динара казниће се за прекршај физичко лице – путник ако:

1. користи превоз без прописане карте или исправе, или одбије да покаже карту ради контроле (члан 22);

2. поступа супротно забранама из члана 28.